Audios

Item Song Name Song
Janta Swara 5 Janta swara 5th
Janta Swara 6 Janta Swara 6th
Geetham Sri Govinda - Sanakarabharanam - Mathya
Lakshana Geetham Arere Jaya Jaya - Sreeranjani - Triputa
Swara Pallavi Swara pallavi - Hindola - Adi

Ganapathi Kautam - Courtesy : Dr. Alekhya Punjala

Ganapathi Kautam - Courtesy : Dr. P. Ramadevi